Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen 

Raysland, is een (online) winkel voor audio, video,muziekinstrumenten en accessoires en dienstverlening op dit gebied, op de website vind U een gedeelte van wat wij te bieden hebben.

Artikel 2. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:  
 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Raysland in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst; 
 • Zakelijke Afnemer: een Afnemer die voor zakelijk of professioneel gebruik producten afneemt bij Raysland; 
 • Consument: een Afnemer (natuurlijk persoon) die uitsluitend voor niet-professioneel gebruik, c.q. privégebruik, producten afneemt bij Raysland. 
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Raysland en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;  
 • Product(en): instrumenten,  apparatuur, software,  accessoires, en bijbehorende documentatie en dienstverlening tezamen;  
 • Order: iedere opdracht van afnemer aan Raysland.  
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Raysland aan afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen,  E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven. 
 • Overmacht: elke van de wil van Raysland onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Raysland kan worden verlangd. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Raysland of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.  
Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1.      Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Raysland en Afnemer. 
2.      De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Raysland uitdrukkelijk van de hand gewezen.Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten  
1.      Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Raysland niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.  
2.      Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Raysland een Order schriftelijk aanvaardt of door Raysland uitvoering aan een Order wordt gegeven. 
3.      Alle opgaven door Raysland van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Raysland kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Indien er verschillen optreden dan zal Raysland in overleg treden met Afnemer. M.b.t. een Consument zal Raysland uitsluitend kennelijke onjuistheden achteraf corrigeren. 
4.      Raysland behoudt zich het recht voor met opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling; voor een Consument is in dit geval een vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs van toepassing. Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen 
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Raysland zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. Artikel 6. Afleveringstermijnen 
1.      Een door Raysland opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Raysland geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Raysland, op de door die toeleveranciers aan Raysland verstrekte gegevens. 
2.      Indien Raysland voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Raysland. 
3.      Opgegeven levertijden ten behoeve van een Zakelijke Afnemer zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Raysland derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. 
4.      Voor een Consument geldt dat levering binnen 30 dagen na acceptatie van de order zal plaatsvinden. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal Raysland daarover tijdig met Consument contact opnemen. In dat geval heeft Consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 
5.      Indien een Zakelijke Afnemer weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Raysland voortvloeiende kosten, schade en rente te vergoeden. 
6.      Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. 
7.      Raysland heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Artikel 7. Aflevering en Risico 
1.      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Raysland de wijze van verzending. 
2.      Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken in ontvangst worden genomen door of namens Afnemer. 
3.      Een Zakelijke Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de betreffende Afnemer opgeslagen. Raysland zal betreffende Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en betreffende Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.  Artikel 8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand 
1.      Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende Consument - heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, Producten zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst van de bestelling aan Raysland te retourneren. Raysland zal alsdan aan Consument de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:  
 • Producten zijn niet aangekocht in één van de fysieke vestigingen van Raysland  (bijv. Betalen bij afhalen); 
 • Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik; 
 • Verzegelde producten, zoals software, waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen. 
 • Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending. 
 • De retourzending moet uiterlijk op de 20e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van Raysland zijn;  
 • De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Consument; 
 • Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn; 
Artikel 9. Verzuim/ontbinding 
1.      Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige betalingsverplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Raysland gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten -voorzover de tekortkoming dit rechtvaardigt- totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
2.      Indien een overeengekomen betalingstermijn is overschreden, zal Raysland 1% rente per maand in rekening brengen. 
3.      Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Raysland Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Raysland gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld. 
4.      Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Raysland op grond van de wet en de Overeenkomst. 
5.        Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Raysland op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Raysland op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Raysland gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Raysland en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Zakelijke Afnemers te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Raysland in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer. Artikel 10. Garanties 
1.        Raysland biedt een garantietermijn van minimaal één jaar op de nieuwe Producten die Raysland aan Afnemer levert, tenzij in de Overeenkomst een afwijkende garantietermijn is overeengekomen. Voor gebruikte Producten (ook wel aangeduid met \"gebruikt of occasion of tweede hands\") geldt een garantietermijn van 30 dagen. 
2.        Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen twee maanden na vaststelling van het gebrek door Afnemer worden ingediend. 
3.      Op een Product zijn de garantievoorwaarden van toepassing die zijn meegeleverd met het Product. Op garantie kan in ieder geval geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd, als er veranderingen in of aan het Product zijn aangebracht door derden; bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing); beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera); als Afnemer  Raysland niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek; als Afnemer niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Het voorgaande doet niet af aan de rechten of vorderingen die de wet de Consument toekent terzake van tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen van Raysland. 
4.      Voor garantie-aanspraken waarbij er geen defecten geconstateerd worden op het Product, worden 20 euro onderzoekskosten in rekening gebracht. Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 
1.      Alle Producten blijven eigendom van Raysland, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Raysland verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.  
2.      Voordat het eigendom van de Producten op een Zakelijke Afnemer is overgegaan, is de Zakelijke Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Zakelijke Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Raysland eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van deze Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.  
3.      Indien en zolang Raysland eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Raysland onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Raysland op Raysland’s eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.  
4.      Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Zakelijke Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Raysland. De Zakelijke Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven. Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten 
1.      Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Producten,  of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door Raysland aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Raysland of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Raysland en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2.      Raysland verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Raysland zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. 
3.      Afnemer zal Raysland onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Raysland bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Raysland zijn medewerking verlenen. Artikel 13. Prijzen 
1.      Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Raysland, uitgedrukt in Euro, exclusief omzetbelasting. Ten behoeve van Consument zullen óók de prijzen inclusief omzetbelasting getoond worden. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van  verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.  
2.      Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Raysland op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst. 
3.     Prijzen zolang de voorraad van Raysland strekt en prijswijzigingen typ- of drukfouten voorbehouden.
Artikel 14. Betaling
1.      Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan Raysland betalen. Alle betalingen zullen op een door Raysland aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald (onder rembours), zal dit geschieden in contanten, via pin of op andere wijze zoals aangegeven door de bezorgdienst. Indien vooruitbetaald wordt zal dit geschieden middels overboeken, creditcardbetaling, iDEAL of op een andere wijze zoals aangegeven in het winkelmandje van de webshop.  
2.      Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Een Zakelijke Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Raysland op te schorten en is niet bevoegd tot verrekening. 
3.      Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.  
4.      Indien Afnemer jegens Raysland in verzuim is, is hij verplicht Raysland de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. 
5.      Indien Raysland, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel. Artikel 15. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
1.      Raysland is - behoudens grove schuld of opzet van haar (of haar leidinggevend personeel) en behoudens voorzover dwingend recht zich hiertegen verzet - niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die een Zakelijke Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.  
2.      Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Raysland te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Raysland aan Zakelijke Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Raysland in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Raysland in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.  
3.      Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Raysland (of van haar leidinggevend personeel), zal Zakelijke Afnemer Raysland vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en zal hij Raysland alle schade vergoeden die Raysland lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. Artikel 16. Overmacht 
1.      Indien Raysland door Overmacht niet haar aan verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
2.      Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-) vergoeding, behoudens voorzover uit artikel 6:78 BW iets anders voortvloeit. 
3.      Raysland  zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen. Artikel 17. Verplichtingen van Afnemer 
1.      Afnemer zal aan Raysland alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Raysland benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan. 
2.      Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Producten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.  
3.      Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.  
4.      Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Raysland staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Raysland het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Raysland in rekening te brengen. Artikel 18. Overdracht van rechten en verplichtingen
1.      Het is Raysland toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Raysland worden overgedragen zal Raysland Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer te allen tijde het recht de Overeenkomst te ontbinden. Raysland is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.


 

Stay Safe, Keep Calm and Make Music.

 

Alle bedragen zijn inclusief btw
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies